Alexandria-Librarii-recomanda-Andrea-Bocelli_Muzica-tacerii

Presentazione della versione romena del libro “La musica del silenzio” di Andrea Bocelli, pubblicato presso Curtea Veche Publishing

Istituto Italiano di Cultura di Bucarest, str. Aleea Alexandru, 41
giovedì 23 maggio 2013, alle ore 18.30

Il romanzo autobiografico “La musica del silenzio” è una forte testimonianza del destino del tenore, una storia emozionante di musica e amore. Andrea Bocelli è uno dei grandi miti positivi del terzo millennio e il più amato tenore del mondo. Nello spazio inaspettato di un libro, l’artista toscano ci regala un altro tipo di musica, altrettanto attraente: „la musica del silenzio“, la voce del mondo interiore di un personaggio la cui sensibilità fa sì che ogni riflessione sia accattivante e ogni confidenza preziosa.

Chi è Amos? Dietro il protagonista di questo romanzo autentico, di questo intimo diario scritto in terza persona, traspare il profilo biografico del suo autore. Dietro l’artista di fama mondiale scopriamo l’uomo, la sua formazione artistica ed esistenziale, la profondità dei suoi valori. Come Bocelli, Amos coltiva il proprio talento con un’autocritica intransigente e non perde il dono dell’umiltà nemmeno quando la sua voce diventa una leggenda.

Nelle pagine di questo „ritratto dell’artista da giovane“, redatto in una prosa di forma chiara e contenuto poetico, il musicista percorre ancora una volta gli anni della sua formazione, in uno scenario narrativo che coinvolge la sua famiglia, le amicizie, i primi amori e i primi successi. Nelle pagine di questo libro, lontano da ogni tentazione di vanagloria, palpita la verità di una vita destinata ai trionfi, ma, come tutte, anch’essa segnata da false partenze, dubbi, dolori piccoli o grandi. Con la passione della sincerità, con una tenerezza disarmante (come quando descrive il rapporto con il padre o l’incontro con Veronica, la sua compagna), Bocelli prende il lettore per la mano, facendolo partecipe del suo proprio universo spirituale – così ricco, vulnerabile e complesso – che si rispecchia nelle parole del libro.

Andrea Bocelli è nato a Lajatico, in provincia di Pisa, il 22 settembre 1958. Ha una laurea in legge, ed è uno dei più sorprendenti fenomeni musicali degli ultimi anni. Dopo che nel 1994 ha vinto la sezione „Nuove proposte“ al Festival di Sanremo, è arrivato nel top delle classifiche discografiche internazionali ed ha venduto oltre 70 milioni di dischi. Ambasciatore della tradizione musicale italiana, Bocelli si è esibito assieme ad artisti di spicco della musica contemporanea, sui più importanti palcoscenici del mondo. Grazie a questi spettacoli e alla fama senza precedenti della sua carriera discografica, gli è stata dedicata una stella sul celebre „Walk of Fame“ di Hollywood.

 Alexandria-Librarii-recomanda-Andrea-Bocelli_Muzica-tacerii

Prezentarea versiunii în limba română a cărţii “Muzica tăcerii” de Andrea Bocelli, publicată de Curtea Veche Publishing

Institutul Italian de Cultură din Bucureşti, str. Aleea Alexandru, 41
joi 23 mai 2013, la ora 18.30

Romanul autobiografic “Muzica tăcerii” este o mărturie puternică a destinului tenorului, o poveste emoţionată despre muzică şi iubire. Andrea Bocelli, unul dintre marile mituri pozitive ale celui de-al treilea mileniu, este cel mai iubit tenor din lume. Iar, în spaţiul neaşteptat al unei cărţi, artistul toscan ne dăruieşte o altă muzică, la fel de atrăgătoare: „muzica tăcerii“, vocea lumii lăuntrice a unui personaj a cărui sensibilitate face ca orice reflecţie să fie captivantă, orice confidenţă să fie preţioasă.

Cine este Amos? În spatele protagonistului acestui roman adevărat, al acestui jurnal intim scris la persoana a treia, transpare profilul biografic al autorului său. Îndărătul artistului de talie mondială, descoperim omul, ucenicia lui artistică şi existenţială, profunzimea valorilor sale. La fel ca Bocelli, Amos îşi cultivă talentul cu o autocritică intransigentă şi nu îşi pierde darul umilinţei nici măcar după ce vocea lui a devenit o legendă.

În paginile acestui „portret al artistului la tinereţe“, redat într-o proză limpede ca formă şi poetică în conţinut, cântăreţul parcurge încă o dată anii formării lui, într-un scenariu narativ care implică familia, prieteniile, cele dintâi iubiri şi cele dintâi succese. Departe de tentaţiile lăudăroşeniei, în paginile cărţii palpită adevărul unei vieţi destinate triumfurilor, dar, ca oricare alta, marcată şi ea de linii de pornire false, de dubii, dureri mărunte şi mari. Cu pasiunea sincerităţii, cu o duioşie dezarmantă (ca atunci când descrie raportul cu tatăl sau întâlnirea cu Veronica, tovarăşa sa de viaţă), Bocelli îl ia de mână pe cititor, făcându-l părtaş la propriul univers spiritual – atât de bogat, vulnerabil şi complex – care se oglindeşte în cuvintele cărţii.

Andrea Bocelli s-a născut la Lajatico, în provincia Pisa, la 22 septembrie 1958. Licenţiat în drept, el este unul dintre cele mai surprinzătoare fenomene muzicale ivite în ultimii ani. După ce, în anul 1994, a fost câştigătorul Secţiunii „Propuneri noi“ la Festivalul de la Sanremo, a ajuns în vârful clasamentelor discografice internaţionale şi a vândut peste 70 de milioane de discuri. Ambasador al tradiţiei muzicale italiene, Bocelli a apărut în spectacole alături de cei mai proeminenţi artişti ai muzicii contemporane, pe principalele scene din lume. Aceste spectacole, precum şi faima adusă de o carieră discografică fără precedent, au făcut să-i fie dedicată o stea pe celebra „Walk of Fame“ din Hollywood.